Hulp nodig? 06 53 920 950

Garantie voorwaarden

1.1 Op alle geleverde producten verleent De Laadkabel Shop een fabrieksgarantie van twee jaar op materiaal-en/of constructiefouten. Een en ander ook voor zover nader omschreven in de bij de apparatuur geleverde garantiebepalingen. Op door De Laadkabel Shop uitgevoerde reparaties geldt een garantie van één jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. De Laadkabel Shop zal niet gebonden zijn door uitingen en handelingen van derden met betrekking tot haar garantieregeling. Bij een consumentenkoop geldt dat deze garantievoorwaarden van toepassing zijn onverminderd de rechten of vorderingen die de wet aan de Afnemer toekent.

1.2 Deze garantie geldt niet in het geval door anderen dan De Laadkabel Shop onoordeelkundig reparaties zijn uitgevoerd, c.q. wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht of sprake is van niet-normaal en ondeskundig gebruik.

1.3 Afhandeling van claims met betrekking tot garantie door Afnemer Claims van Afnemer die vallen binnen de fabrieksgarantie dienen te worden voorgelegd aan De Laadkabel Shop en worden door De Laadkabel Shop behandeld, tenzij tussen Afnemer en De Laadkabel Shop van tevoren een regeling is getroffen er op neerkomende dat Afnemer zelf met autorisatie van De Laadkabel Shop deze claims kan afhandelen.

1.4 Afhandeling van claims voortspruitende uit de regeling van de consumentenkoop (na garantie) Claims van Afnemers voortkomende uit de wettelijke regeling van de consumentenkoop worden voorgelegd aan De Laadkabel Shop. De Laadkabel Shop verplicht zich om deze claims binnen een redelijke termijn te behandelen.

1.5 Behandeling van deze claims of reparaties uitgevoerd door derden dan wel door de Afnemer zelf uitgevoerde reparaties zonder autorisatie van De Laadkabel Shop, komen voor rekening van de Afnemer, ontberen de garantie op reparaties van De Laadkabel Shop en binden De Laadkabel Shop ook niet anderszins, tenzij De Laadkabel Shop aantoonbaar in gebreke is gebleven of anderszins niet in staat is om de claim met inachtneming van de wettelijke regels te behandelen. 

Contact gegevens

De Laadkabel shop
Golfresidentie 86
8251 NL Dronten
Klantenservice@delaadkabelshop.nl
0184-683232
KVK 60162589
BTW NL8537.90.267